مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Bronze -

 • Parallels Virtuozzo VPS

 • CPU : 2 vCores

 • Guaranteed RAM : 2 GB Burst RAM : 4 GB

 • Order 100 GB SSD or 200 GB HDD

 • Cent OS, Ubuntu or Debian

 • Plesk 11.x - 10 Domains

 • 1 included

 • Free support by e-mail
Silver -

 • Parallels Virtuozzo VPS

 • CPU : 6 vCores

 • Guaranteed RAM : 6 GB Burst RAM : 12 GB

 • Order 200 GB SSD or 400 GB HDD

 • Cent OS, Ubuntu or Debian

 • Plesk 11.x - 10 Domains

 • 1 included

 • Free support by e-mail
Gold -

 • Parallels Virtuozzo VPS

 • CPU : 10 vCores

 • Guaranteed RAM : 10 GB Burst RAM : 20 GB

 • Order 300 GB SSD or 600 GB HDD

 • Cent OS, Ubuntu or Debian

 • Plesk 11.x - 10 Domains

 • 1 included

 • Free support by e-mail
Platinum -

 • Parallels Virtuozzo VPS

 • CPU : 14 vCores

 • Guaranteed RAM : 14 GB Burst RAM : 28 GB

 • Order 400 GB SSD or 800 GB HDD

 • Cent OS, Ubuntu or Debian

 • Plesk 11.x - 10 Domains

 • 1 included

 • Free support by e-mail
Cloud VPS Bronze - Germany DC -

 • Virtuozzo Cloud VPS Bronze

 • CPU : 2 vCores

 • Guaranteed RAM : 4 GB

 • 300 GB Sata or 150 GB SSD Storage

 • Traffic Flatrate 340mbit, Guaranteed Peak 100mbit

 • CentOS, Ubuntu, Fedora, Open-SUSE, Debian or Windows Server

 • Plesk 12 Web Pro Edition

 • 1 IPv4 included, Additional $3/Month, Free IPv6

 • Germany 340Gbit BackboneSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (173.244.208.164) وارد شده است.